Verktygen som hjälper Oss


Mötet och Samtalet
Känslor, tankar och mänskliga sätt att fungera. Hur länge man än jobbar med människor så kommer man alltid stöta på något nytt. Sätt att se, sätt att reagera, tolka, säga, förstå, det kan vara så olika, så olika och ändå kanske man inte ens tänkt tanken att inte alla förstår och säger som man själv.
Att få mötas är viktigt, att få ställa frågor, lyssna in, se andra perspektiv och tänka till.
I de arbeten vi gör är det av största vikt att förstå vad det är man vill, kämpar med, förstår och kanske missförstår i varje grupp. Man brukar säga att en person eller en grupp av personer redan sitter på lösningarna som man behöver själva. Kanske är det så, men allt som oftast missar man att leta på såna sätt att man hittar dem i alla fall. Då blir det konsultativa mötet och samtalet i sig ett väldigt viktigt verktyg för att formulera en plan, komma fram till i vilken riktning ett första, eller nästa steg, bör gå.


Intervjuer och Återkopplingar

För att samla in åsikter och fakta i svåra situationer genomför vi ibland opartiska intervjuer med anställda och ledare i aktuella arbetsgrupper. Intervjuerna kan vara både  strukturerade eller ostrukturerade beroende på situtionens art. Intervjuer sammanställs och återkopplas i anonymiserad och förenklad rapportform för att skapa ett allmängiltigt underlag för fortsatt arbete med situationens lösning. Lösningsförslag tas fram baserat på framkomna uppgifter antingen i samråd med uppdragsgivare och grupp eller av oss själva på uppdragsgivares begäran.  


StressProfilen® (Certifierad Konsult)
StressProfilen® identifierar och analyserar aktuell situation hos individer och grupper. Det ger underlag för handlingsplaner på flera nivåer för individ, grupp och organisation.
I StressProfilen® på gruppnivå redovisas HAP; den Hälsosamma Arbets-Platsen Index.
Genom HAP-Index följer man hur upplevd hälsa samt de stressreaktioner som redovisas i StressProfilen® signifikant samspelar med faktorer i den psykosociala arbetsmiljön.
Profilerna är teoretiskt och statistiskt underbyggda och baserar sig på svensk och internationell forskning inom stress och arbetsmiljö.
StressProfilen® har hög validitet och reliabilitet.


GDQ - Group Development Questionaire (Certifierad Konsult)
GDQ (the Group Development Questionnaire) är är en forskningsbaserad enkät som bygger på Susan Wheelans modell "the Integrated Model of Group Development" (IMGD). Ett verktyg som är baserat på mångårig forskning och utbredd praktik. GDQ hjälper team reflektera över och utveckla sitt teamarbete.
GDQ-enkäten används för att kartlägga ett teams utvecklingsstadium, styrkor och områden för utveckling. Underlaget används för analys av grupprocesser i syfte att utforma anpassade interventioner. Resultatet av kartläggningen presenteras i en redigerbar rapport.
Arbetet med GDQ inleds med en noggrann förberedelse där teamet gemensamt kartlägger och sammanställer sitt utgångsläge/nuläge, sina upplevda styrkor samt svagheter.


Reflekterande Kollegiala Grupper (Certifierad Konsult)
Gruppgemensamma ledda Samtal och Workshops som Ska

  • Ge tid och möjlighet till samtal och reflektion med fokus på det egna arbetets och arbetsmiljöns utmaningar med utgångspunkt från sin egen uppfattning av situationer, sin egen person och sina egna erfarenheter
  • Ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kollegor när man upplevt att utmaningar finns för gruppen
  • Ge möjlighet till att både få ge och få ta emot stöd och uppmuntran från kollegor
  • Ge en möjlighet att genom att arbeta med individuella förändringsmål kunna finna andra, nya hanterandestrategier för de situationer som upplevs stressande
  • Ge deltagarna möjlighet att bidra, utifrån sin erfarenhet, med värdefull information om och förslag på hur stress, misstrivsel och dålig funktion kan förebyggas i framtiden, såväl på individ- som på organisationsnivå


När Vi Ses

Så pratar vi igenom vad Ni behöver för er verksamhets arbetsmiljö. Det finns inga färdiga program utan behoven styr upplägget och riktningen. Tillsammans tar vi reda på vad som behövs för att få er arbetsmiljö att.... vara bra.